Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit

Varhaiskasvatusikäisten lasten psykologipalvelua tarjoavat Kaisa-Maria Pihlava ja Janne Sihvonen. Psykologit tarjoavat konsultaatioapua, arvioivat kehitystä eri tavoin ja tekevät harkinnan mukaan psykologisia tutkimuksia lasten erityisvaikeuksien selvittämiseksi ja osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun.

Useimmiten lapset ohjautuvat psykologin arvioon neuvolan tai päivähoidon suosituksesta, kun

  • lapsen taitojen karttuminen huolestuttaa 
  • lapsella ilmenee kehityksellisiä pulmia päivähoidossa tai esikoulussa 
  • lapsen oppimisen valmiudet mietityttävät
Opiskeluhuollon (ent. oppilas- ja opiskelijahuolto) psykologipalvelut kuuluvat esi-, perus- ja toisen asteen opetuksen oppilaille/opiskelijoille. Riikka Turku palvelee Harjavallan ja Nakkilan esiopetuksen oppilaita. Emilia Loula palvelee koulupsykologin tehtävissä Harjavallan ja Nakkilan perusopetusikäisiä sekä osaa Eurajoen oppilaista. Toisen asteen opiskelijoille opiskeluhuollon psykologipalvelua tarjoaa Riikka Turku.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Koulupsykologi pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena.

Koulupsykologin työskentelyn kesto kouluikäisillä voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista harvakseltaan toteutuviin tukikäynteihin. Koulupsykologin työskentelytapoina yleisesti voivat olla mm. keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa, psykologiset tutkimukset ja arvioinnit, lausuntojen laatiminen, yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa oppilaan tarvitseman tuen suunnittelussa, vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen esim. terveydenhuollon kanssa, tarvittaessa osallistuminen psykologian asiantuntijana hyvinvointityöryhmän toimintaan sekä tarpeen mukaan yksittäisiä oppilaita tai oppilasryhmiä koskevaan oppilashuollolliseen toimintaan.

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloite koulupsykologipalveluihin voi tulla esim. oppilaalta, vanhemmilta, opettajilta, terveydenhoitajilta tai koululääkäriltä. Kuntayhtymän kunnille tarjoama koulupsykologipalvelu on painottunut yksilölliseen opiskeluhuoltoon käytettävissä olevan resurssien johdosta.